DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

        NabestaandenPensioen

 
Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de financiële gevolgen als uw echtgenoot, partner of (pleeg)ouder(s) voortijdig mocht komen te overlijden. Want zijn of haar inkomsten vallen dan weg en dat kan ongewenste consequenties hebben voor de achterblijvende partner en/of kinderen.
Hieronder vindt u informatie over de nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) en aanvullende regelingen voor uw pensioenvoorziening. Als u daarna nog vragen heeft, neemt u gewoon contact op met De PensioenMakelaar.nl, want die maakt graag tijd voor een persoonlijk maatwerkadvies!

Welke pensioenen zijn er voor nabestaanden?
Als u of uw (huwelijks)partner komt te overlijden, vallen zijn/haar inkomsten weg. Dit heeft mogelijk ongewenste consequenties voor de partner die overblijft. Een nabestaande kan in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering op grond van de Algemene nabestaandewet (Anw) mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. Deze basisvoorziening wordt ook wel de 1e pijler genoemd.
 
Naast de nabestaandenuitkering bestaan er aanvullende pensioenregelingen. Bijvoorbeeld, als de overleden partner in loondienst werkzaam is geweest, dan heeft de andere partner meestal recht op een aanvullend nabestaandenpensioen van de zaak. Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering en wordt daarom ook wel de 2e pijler genoemd. Er zijn inmiddels wat (bezuinigende) pensioensystemen (zoals PPGM) waar het nabestaandenrisico slechts dekking biedt als men nog in dienst is, uit dienst tredend vervalt de risicodekking!! Let dus op een desnoods individueel te regelen vervangende dekking, als dat voor u van belang kan zijn!
 
Ook in andere situaties dan het hierboven beschreven  PGGM “nabestaandenpensioen op risicobasis”, is het mogelijk dat u zelf maatregelen neemt of heeft genomen in de vorm van particuliere levensverzekeringen. Dit noemt men ook wel de 3e pijler.

terug

Wat is de Algemene nabestaandenwet (Anw)? 
De Algemene nabestaandenwet (Anw) is een volksverzekering die aan volwassenen van wie de (huwelijks)partner is overleden, een voorwaardelijk recht geeft op een uitkering. Ook weeskinderen komen in aanmerking voor een uitkering. De overleden echtgenoot, partner of ouder moet op de dag van overlijden verzekerd zijn geweest voor de Anw. Doorgaans valt iedere inwoner van Nederland automatisch onder de Algemene nabestaandenwet (Anw).
 
De nabestaandenuitkering kent meerdere vormen. Het hangt van uw situatie af, voor welke uitkering u in aanmerking komt.
 
Als uw partner overleden is, kunt u recht hebben op een nabestaandenuitkering. Het maakt hierbij niet uit of u gehuwd was of ongehuwd samenwoonde.
Als u als ouder of verzorger kinderen onder de 18 jaar verzorgt, waarvan één ouder is overleden (halfwezen), heeft u recht op een halfwezenuitkering.
Als kinderen geen ouders meer hebben, hebben ze recht op een wezenuitkering.

terug

Wanneer heeft u recht op een nabestaandenuitkering?
Als weduwe of weduwnaar komt u in aanmerking voor een Anw-uitkering als:
 • de overledene op de datum van overlijden verzekerd was voor de Anw, en
 • u jonger bent dan 65 jaar, en
 • op de dag van overlijden één van de volgende bepalingen voor u gelden:
 • u bent voor 1950 geboren, óf
 • u verzorgt een ongehuwd kind onder de18 jaar dat niet tot het huishouden van een ander behoort (als u één of meer kinderen verzorgt van wie één ouder is overleden heeft u bovendien recht op een halfwezenuitkering), óf
 • u bent voor tenminste 45% arbeidsongeschikt. Het maakt niet uit of u wel of geen WAO of WIA-uitkering heeft.
 
Gezamenlijk huishouden
U hoeft niet getrouwd te zijn om in aanmerking te komen voor een nabestaandenuitkering. Elke nabestaande die met een vaste partner een gezamenlijk huishouden voerde op het moment van het overlijden, heeft recht op een uitkering. Dat geldt dus voor ongehuwd samenwonenden - ongeacht of ze van hetzelfde geslacht zijn - en ook voor broers en zussen. Als er maar sprake is van een gezamenlijke huishouding. Het kenmerk daarvan is dat twee volwassenen elkaar wederzijds verzorgen op een gezamenlijk adres. De Sociale Verzekeringsbank beoordeelt of dit zo is.
 
 
Gescheiden
Ook als uw ex-huwelijkspartner overlijdt, kunt u recht hebben op een uitkering. Voorwaarde is wel dat u alimentatie kreeg. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag aan alimentatie dat de overledene verschuldigd was. Om in aanmerking te komen voor een uitkering gelden dezelfde voorwaarden als voor andere nabestaanden.
 
 
Beëindiging van de Anw-uitkering
Het recht op een nabestaandenuitkering vervalt bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of wanneer u gaat samenwonen. Bij verbreking van de samenwoning binnen zes maanden kunt u weer terugvallen op de nabestaandenuitkering. De nabestaandenuitkering eindigt in elk geval bij 65 jaar.
 
 
Hoe hoog is de nabestaandenuitkering?
De uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) bedraagt maximaal 70% van het netto minimumloon. Deze uitkering is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid wordt er geheel van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing.
Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen bovendien een inkomensonafhankelijke uitkering van 20% van het netto minimumloon.

terug

Wanneer heeft u recht op een halfwezenuitkering?
Verzorgt u als overgebleven ouder in uw huishouden één of meer kinderen jonger dan 18 jaar, dan heeft u recht op een halfwezenuitkering.
 
De halfwezenuitkering is niet afhankelijk van uw inkomen. Hoeveel kinderen u verzorgt maakt voor de hoogte van de uitkering niet uit.
Wanneer u hertrouwt of gaat samenwonen, loopt deze halfwezenuitkering gewoon door. U heeft ook recht op de uitkering als u gescheiden was van de overleden ouder of daar niet mee samenwoonde.

terug

Wanneer heeft u recht op een wezenuitkering?
Als uw beide ouders zijn overleden en de laatst overleden ouder op de datum van overlijden verzekerd was, heeft u recht op een wezenuitkering. Deze uitkering is niet afhankelijk van een eventueel ander inkomen. De uitkering stopt op het moment dat u 16 jaar wordt.
Verlenging is mogelijk als:
 
 • U arbeidsongeschikt bent. De uitkering loopt dan door tot uw 18e. Daarna kunt u in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG).
 • U samen met andere kinderen het huishouden verzorgt.
 • U studeert. De uitkering loopt dan door tot uw 21e.
 • Normbedragen Anw per 1 januari 2006

terug

Krijgt u een nabestaandenpensioen van de zaak?
Bij 'pensioen van de zaak' wordt meestal gedacht aan de periode na de pensionering. Maar deze pensioenvoorziening is meer dan een 'spaarpot' voor later. De meeste pensioenregelingen zorgen voor een nabestaandenpensioen voor de partner.

De hoogte van dit nabestaandenpensioen is veelal gerelateerd aan het ouderdomspensioen (bijvoorbeeld 70% daarvan) en is onder andere afhankelijk van het pensioensysteem, het pensioengevende salaris én van het aantal maximaal te bereiken dienstjaren bij de huidige werkgever. Overlijdt iemand voordat de pensioenleeftijd is bereikt, dan tellen de jaren tussen het moment van overlijden en de oorspronkelijke pensioenleeftijd meestal ook mee voor de berekening van het nabestaandenpensioen. Maar helaas niet bij alle pensioenregelingen is de hoogte van het nabestaandenpensioen gerelateerd aan het ouderdomspensioen. Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u daarom het beste uw pensioenreglement raadplegen, contact opnemen met uw pensioenfonds of met DePensioenMakelaar.nl voor een persoonlijk maatwerk advies.
 
Of er wel of geen 'pensioen van de zaak' is, heeft overigens voor nabestaanden geen invloed op de hoogte van de Anw-uitkering. Het nabestaandenpensioen komt bovenop de eventuele nabestaandenuitkering.

terug

Wanneer is het nabestaandenpensioen ontoereikend?
Ook al heeft u een uitstekend ouderdomspensioen, dan nog bestaat de kans dat het nabestaandenpensioen ontoereikend is, het voorbeeld hierboven liet dat ook al zien. Het ontbreken van het recht op een Anw-uitkering kan hiervan ook wel de oorzaak zijn, maar er kunnen meer oorzaken zijn. Hieronder vindt u de belangrijkste redenen:
 
 • Een toenemend aantal pensioenfondsen biedt een nabestaandenpensioen 'op risicobasis'. Als iemand overlijdt op het moment dat hij in loondienst is, dan ontvangt de partner een uitkering die vergelijkbaar is met een 'normale' pensioenregeling.
 • Maar treedt men uit dienst, dan kunnen de gevolgen voor een pensioen op risicobasis ingrijpend zijn. Want op het moment dat het dienstverband wordt verbroken, vervalt namelijk het nabestaandenpensioen. Bij overlijden tijdens een periode van werkloosheid bestaat er geen enkel recht op een nabestaandenpensioen van die ex-werkgever.
 
Als iemand onvrijwillig werkloos raakt, is het mogelijk dat de pensioenregeling gecontinueerd wordt. Dit kan zolang hij een loongerelateerde WW-uitkering ontvangt. Hij maakt dan gebruik van de zorgeten FVP-regeling. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de SVB.
 
Bij een (echt)scheiding wordt het opgebouwde nabestaandenpensioen meestal toegekend aan de ex-partner. Vindt iemand een nieuwe partner, dan wordt het aan de ex-partner uitgekeerde pensioen in mindering gebracht op het pensioen van de nieuwe partner.
 
Dit is een veel voorkomende regeling. Het kan in uw situatie echter anders geregeld zijn. Bij een nabestaandenpensioen 'op risicobasis' bijvoorbeeld is er geen recht op een pensioen voor de ex-partner.

Wat voor maatregelen kunt u zelf treffen?
U kunt ook zelf maatregelen treffen voor de zorg voor nabestaanden. Bijvoorbeeld door een levensverzekering of een hypotheekaflossings-verzekering af te sluiten.
 
De bedragen uit verzekeringspolissen komen bovenop een eventuele Anw-uitkering en een nabestaandenpensioen en hebben geen invloed op de hoogte van deze uitkering(en).

terug

Wat is uitruil van pensioenrechten?
Vanaf 1 januari 2002 bestaat het recht op uitruil van pensioenrechten. Dit betekent dat iemand, op het moment dat hij met pensioen gaat, de aanspraak op een nabestaandenpensioen kan omzetten in een hoger ouderdomspensioen. Ook kan hij soms het recht gebruiken om eerder met pensioen te mogen gaan.
 
Als iemand geen partner heeft, ligt uitruil voor de hand. Maar iemand kan ook afzien van een nabestaandenpensioen omdat de partner voldoende eigen inkomsten heeft. Het recht op uitruil geldt alleen voor pensioenrechten die na 1 januari 2002 zijn opgebouwd.

terug

Hebben mannen en vrouwen recht op hetzelfde pensioen?
Vrouwen en mannen moeten gelijk behandeld worden. Ook als het gaat om een ouderdomspensioen of een nabestaandenpensioen. Een vrouw die hetzelfde salaris verdient als een man heeft recht op hetzelfde pensioen.

terug

Laat u uw nabestaanden goed achter?
Hieronder vindt u een checklist die u een beeld kan geven van uw financiële situatie op het moment dat u of uw partner overlijdt.
 
 • Is er recht op een Anw-uitkering? ja/nee
 • Is er 'pensioen van de zaak' inclusief nabestaandenpensioen? ja/nee
 • Is het nabestaandenpensioen een opbouwregeling (geen risicobasis)? ja/nee
 • Is het uw eerste huwelijk/partnerschap? ja/nee
 • Heeft u een privé-overlijdensrisicoverzekering? ja/nee
 • Wordt na overlijden de hypotheek afgelost door een levensverzekering? ja/nee
 • Worden na overlijden schulden afgelost door een levensverzekering? ja/nee
 
Heeft u alle vragen met 'ja' beantwoord? Dan zorgt u goed voor elkaar. Heeft u meerdere vragen met 'nee' beantwoord, dan hoeft er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Het is mogelijk dat uw partner voldoende eigen inkomsten heeft. Maar het kan ook zijn dat u uw nabestaandenpensioenen beter kunt regelen, maak een afspraak met DePensioenMakelaar.nl !

terug

Praktijkvoorbeeld
Er bestaan veel verschillende pensioenregelingen. Om u een idee te geven hoe een pensioenregeling werkt, wordt hieronder een veelgebruikte regeling beschreven. Dit voorbeeld kan (erg) afwijken van uw eigen pensioenregeling.
 
Het ouderdomspensioen is een percentage van het laatst verdiende salaris. Om de hoogte van het nabestaandenpensioen te bepalen wordt eerst berekend welk ouderdomspensioen maximaal kan worden bereikt. Dit wordt berekend aan de hand van de hoogte van het pensioengevend salaris en het aantal jaren dat wordt gewerkt.
 
Elk jaar dat iemand bijeen werkgever werkt, wordt een stukje ouderdomspensioen opgebouwd. In veel gevallen is dit percentage 1,75 %. Dit wordt het opbouwpercentage genoemd. Bij dit vaak toegepaste pensioensysteem is het nabestaandenpensioen een percentage van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen (vaak 70%).
 
Stel: iemand kan 40 jaar in dienst zijn (25 tot 65). Dan is de hoogte van het ouderdomspensioen 40 x 1,75% = 70% van het pensioengevende salaris na aftrek van een drempel die rekening houdt met een mogelijke aanspraak op AOW.  Inkomen 100 minus drempel van bijvoorbeeld 30 is (100-30=) 70, (40*1,75%=) 70% daarvan is (70*70%=) 49 als levenslang oudedagsinkomen. De nabestaande zal daarvan meestal levenslang 70% krijgen, ofwel (49*70%=) 34,3. Dit rekenvoorbeeld geldt onverminderd ook als de werknemer nog maar net 1 jaar werkt bij de werkgever. Maar al met al een flinke inkomensterugval dus voor de nabestaande, meestal is het daarom geen overbodige luxe om iets extra’s te regelen!! 

Zeker als u een (veel) jongere partner heeft, omdat pensioenregelingen dan vaak voorzien in een korting op het nabestaandenpensioen. De meeste collectieve pensioenregelingen gaan namelijk uit van een gemiddeld leeftijdsverschil. Een groter dan gemiddeld leeftijdsverschil betekent daarom meestal een aanstasting van uw nabestaandenpensioen!

terug

Jongere partner bereken zelf eens!
Heeft u dus een (veel) jongere partner, dan is een pensioenanalyse dus zeker geen overbodige luxe, want de hierboven beschreven korting is wellicht niet gewenst?! Ook met betrekking tot uw AOW is een nadere pensioenanalyse verstandig, want vanaf 2015 vervalt de toeslag voor de jongere partner, de uitwerking daarvan kunt u hier alvast eens iets berekenen.

terug


VerbijsterendAdvies van De HypothekenMakelaar & de PensioenMakelaar is 24 uur per dag bereikbaar:


Postbus 646 5201AP Den Bosch
Poeldonk 26 5275 HP Den Dungen
T: 073 - 59 44 112
F: 073 - 59 44 113
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

Postbus 914  5700 AX Helmond   
Taxusrode 7 5709 HW Helmond
T: 0492 - 556 22 6 
F: 0492 - 556 22 7
M: 0615 - 32 11 32
E : info@DePensioenMakelaar.nl

KvK: 17152768
SER (tot 2006 daarna AFM) 1064078A
SEH: Erkend Hypotheek Adviseur, Erkenning ten name van Marcel J.F. van Bijsterveld
AFM (WFD 2006 daarna WFT) 1200.4165
AFM ten name van VerbijsterendAdvies.nl
Klachteninstituut KIFID aangesloten
Gidi geconformeerd (tot 2006 daarna WFT)
Beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.
RaboBank: 1496.80.759
ABN-Bank : 4639.82.363


 


Laatste update: 10/01/2011 15:56.54