DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

SEW 100% voortzetten na overlijden partner

 

Een echtpaar sluit het hypothecair krediet over naar de Rabobank. Het krediet bestaat deels uit een spaarhypotheek, waaraan een Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is gekoppeld. De vrouw overlijdt, waarna de bank de helft van het saldo op de SEW in mindering brengt op het hypothecaire krediet
De weduwnaar stelt dat hij door deze handeling een financieel nadeel heeft gelopen. Het beleid van de bank belette hem gebruik te maken van een voordeliger fiscale mogelijkheid tot voortzetting. 
De klacht is voorgelegd aan het Kifid. 

De man en vrouw sluiten hun hypotheek in 2012 over naar de bank, waarbij de SEW nog een resterende looptijd heeft van 154 maanden tegen een rentevergoeding van 4,7%. Er zou een gegarandeerd eindkapitaal bereikt worden van bijna € 75.000. In hetzelfde jaar van oversluiten overlijdt de vrouw. De bank deblokkeert de helft van het SEW-saldo ter verlaging van de hypotheek. In zowel de offerte die door beiden getekend is, als in de algemene voorwaarden van de lening, staat duidelijk dat de bank dit als beleid voert: de helft van het saldo wordt gebruikt ter aflossing. De andere helft blijft doorlopen, en de langstlevende dient de helft van de overeengekomen inleg te blijven voldoen. Maar de klant stelt door dit beleid een nadeel te hebben gelopen van ruim € 18.000. In fiscaal opzicht is het immers toegestaan om bij het overlijden van een partner de hele SEW (of BEW) door te laten lopen, zonder dat dit leidt tot fictieve deblokkering. Als de weduwnaar de SEW had kunnen voortzetten, had hij meer renteaftrek gehad, maar vooral ook meer netto rendement behaald. De weduwnaar vindt dan ook dat de bank de zorgplicht heeft geschonden, door hem niet de meest gunstige fiscale mogelijkheid tot voortzetting van de hele SEW aan te bieden. 

Overwegingen Geschillencommissie Kifid
Het Kifid geeft aan dat een bank vrij is om een eigen beleid te kiezen. Maar er zijn wel grenzen aan die beleidsvrijheid. Het beleid mag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar zijn. Om vast te stellen of het beleid in dit geval onaanvaardbaar is, moeten de klant- en bankbelangen tegen elkaar worden afgewogen. En in dat laatste wringt hem de schoen, volgens het Kifid. De bank heeft namelijk nergens onderbouwd waarom het beleid om standaard de helft van een SEW-saldo te gebruiken ter aflossing bij overlijden, nodig is.  Tegenover het Kifid stelt de bank nog, dat hiervoor ‘erfrechtelijke redenen’ zijn. Die redenen worden echter niet nader toegelicht. De klant heeft daarentegen wel duidelijk zijn belang kunnen aantonen van voortzetting van de SEW. Het scheelt hem gewoon veel geld. De fiscale wetgeving was er ook voor ingericht om de financiële consequenties bij overlijden van een partner zoveel mogelijk te verzachten.
 

Conclusie Kifid
De conclusie van het Kifid is dat de weigering de SEW op alleen de naam van de man voort te zetten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De bank heeft immers haar beleid niet gemotiveerd en ze hadden bij de inrichting van hun beleid al de afweging moeten maken in hoeverre dit in het klantbelang was. Wel komt het Kifid tot een lagere schadevergoeding dan de klant eist. Hoewel de berekening van de klant over gemist rentevoordeel gevolgd wordt, moet hierop wel het bedrag aan rente dat door de aflossing niet meer betaald hoeft te worden, in mindering worden gebracht. De Rabobank moet uiteindelijk ongeveer € 11.500 aan de klant vergoeden.
 

Wordt vervolgd?
De bank heeft bij de Geschillencommissie gevraagd of ze tegen de zaak in beroep mogen gaan. In beginsel mag er alleen beroep worden aangetekend als het belang ten minste € 25.000 is en dat is hier niet het geval. In sommige gevallen staat de Geschillencommissie toch een gang naar de Commissie van Beroep toe. Dat benoemt de Geschillencommissie dan ook in de uitspraak. Dat is in dit geval gebeurd: de Geschillencommissie heeft hoger beroep opengesteld. Dit kan onder meer als het belang dit rechtvaardigt – bijvoorbeeld omdat de uitspraak mogelijk een precedent schept dat verstrekkende gevolgen heeft voor de financiële dienstverlener in vergelijkbare klantdossiers. Het is nog niet bekend of de 
Rabobank van deze openstelling gebruik zal maken…. 

BRON: FINTOOL / KIFID

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 

 Laatste update: 12/04/2019 11:17.54