DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Beiden fout, maar welke bestuurder is aansprakelijk?

De ene automobilist rijdt achteruit een parkeerhaven uit. Een andere automobilist rijdt met een auto in een voor hem verboden rijrichting. De achteruitrijdende automobilist komt hierbij in botsing met deze andere auto.

Van beide automobilisten in deze casus kan gesteld worden dat ze een fout maakten. Maar welke fout wordt het zwaarst aangerekend?

In navolging van een eerder arrest van de Hoge Raad komt de rechtbank Amsterdam op 8 augustus 2018 tot de conclusie dat de fout van een bestuurder die een bijzondere manoeuvre uitvoert zwaarder wordt aangerekend dan de fout die de andere verkeersdeelnemer maakte.  De heldere overweging van de rechtbank hierbij is als volgt:

Vast staat dat [gedaagde 1] tegen de toegestane rijrichting inreed. [eiseres] heeft ten aanzien daarvan, onder verwijzing naar een vonnis van een Amsterdamse kantonrechter van 24 december 1974 (ECLI:NL:KTGAMS:1974:AJ4311, VR 1975,107), aangevoerd dat zij er bij het achteruit rijden niet op bedacht hoefde te zijn dat er ook verkeer vanuit de verkeerde rijrichting zou kunnen komen. Dit betoog slaagt niet, nu de verplichting van artikel 54 RVV 1990 naar aard en strekking absoluut is in die zin, dat zij geldt ten opzichte van iedere weggebruiker die op normale wijze (dat wil zeggen: anders dan via het verrichten van een bijzondere manoeuvre) aan het verkeer deelneemt, zoals het geval was met [gedaagde 1] . De rechtbank vindt steun voor dit oordeel in het arrest van de Hoge Raad van 17 september 2002 (ECLI:NL:HR:2002:AE4201), waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat het oordeel van het gerechtshof Leeuwarden “dat art. 54 RVV 1990, inhoudende dat bestuurders die een bijzondere manoeuvre uitvoeren – waaronder achteruitrijden – het overige verkeer voor moeten laten gaan, prevaleert boven de voor dat overige verkeer geldende voorrangsregels” juist is….

Uitspraak rechtbank AmsterdamECLI:NL:RBAMS:2018:5610

Bron: DNO 08/01/2019 / VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 14/01/2019 13:54.22