DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Kamerbrief over reactie op artikel Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen

30-10-2018

https://www.omgevingsweb.nl/image/w80%7Ch80%7Cfit/http:/www.omgevingsweb.nl/cms/files/2017-10/ir.e.d.wiebes-5179.jpg 

Minister Wiebes reageert in een brief aan de Tweede Kamer op het artikel Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen.

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft een schriftelijke reactie gevraagd op het artikel ‘Holland Solar en RVO willen onderzoek naar brand door zonnepanelen’1). Met deze brief voldoe ik aan dit verzoek.

1) https://energeia.nl/energeia-artikel/40073014/holland-solar-en-rvo-willen-onderzoek-naar-branddoorzonnepanelen

Onafhankelijk onderzoek

Dat in de afgelopen warme zomerperiode diverse keren brand uitbrak op daken van woningen met zonnepanelen is in meerdere opzichten zorgelijk. Uiteraard in de eerste plaats voor de desbetreffende huiseigenaren, maar ook voor het vertrouwen van burgers in (de installatie van) zonnepanelen. Voor het realiseren van de Klimaatdoelstellingen en de daarvoor benodigde transitie naar duurzame energieopwekking is het benutten van daken met zonnepanelen een essentieel onderdeel. Ik merk hierbij overigens op dat het aantal branden bij daken met zonnepanelen zeer beperkt is.

Ik juich het toe dat brancheorganisatie Holland Solar, samen met de ondernemersvereniging voor installateurs (UnetoVNI), RVO gevraagd heeft om een onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), vallend onder TNO. Enerzijds zal er zo veel mogelijk informatie worden verzameld over de recente branden, met het doel te bezien of zich bepaalde verbanden voordoen. Anderzijds zal ook worden gekeken naar vergelijkbare onderzoeken in de directe buurlanden (met name Frankrijk, Duitsland en Engeland). Er zal zowel gekeken worden naar de soorten zonnepanelen-systemen, als naar de wijze van installatie of aanwezige installatiefouten. Naar verwachting zullen de resultaten van dit verkennende onderzoek voor de jaarwisseling bekend zijn.

Regelgeving brandveiligheid zonnepanelen

Op productniveau geldt dat alle zonnepanelen en bijbehorende omvormers, connectors en kabels die in Nederland verkrijgbaar zijn, aan de Europese productvoorschriften moeten voldoen om CE-markering te krijgen.

De Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA) houdt op productniveau DGETM / 18266565 toezicht op deze eisen. Betreffende producten zijn daarom in beginsel brandveilig.

Op gebouwniveau stelt het Bouwbesluit 2) eisen aan de elektrische voorziening van gebouwen die ook gelden voor de installatie van zonnepanelen. De installatienorm NEN 1010 is hierbij van toepassing. Verder bevat het Bouwbesluit een algemene eis dat het gebruik van installaties (zoals zonnepanelen) geen brandgevaar mogen veroorzaken. Dat aan deze eisen wordt voldaan is primair de verantwoordelijkheid van bouwers of eigenaren/gebruikers van gebouwen. Het toezicht hierop ligt bij gemeenten.

2) Het Bouwbesluit valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK

Bron: Omgevingsweb / Overheid

DeHypothekenMakelaar.nl

 

 Laatste update: 31/10/2018 09:53.08