DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Waarborgfonds dekkingen en eigen risico

Wanneer schade wordt veroorzaakt door een onverzekerd of onbekend motorvoertuig, vergoedt het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) de schade wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Hierbij wordt in een aantal gevallen een eigen risico in mindering gebracht. In dit artikel willen wij inzicht geven in de achtergrond ervan. Waar komt het eigen risico vandaan en welke regels gelden er precies?

 

Allereerst is het goed om vast te stellen dat huidige dekking door het WBF in basis wordt bepaald door de Europeesche richtlijn Motorrijtuigverzekeringen (2009/103/EG).

Richtlijn

In die richtlijn is voorgeschreven dat elk land in de EU een WBF moet hebben en wat de minimum eisen zijn waaraan een WBF moet voldoen. Bij een richtlijn staat het de lidstaten vrij om op nationaal niveau een ruimere regeling te bieden. Daar komen we later op terug. In de richtlijn wordt onderscheid gemaakt tussen schade door onverzekerde en onbekende voertuigen.

1) Onverzekerd voertuig

Voor de eerste categorie geldt dat een benadeelde van een onverzekerd voertuig in dezelfde positie moet verkeren als wanneer hij zou zijn aangereden door een verzekerd voertuig. Dit betekent dat er in dat soort zaken dus geen eigen risico mag zijn. Het WBF verhaalt vervolgens zo veel mogelijk de schade op de veroorzaker.

2) Onbekend voertuig

Voor de laatste categorie (onbekend voertuig) geldt vanuit de richtlijn dat alleen dekking voor materiële schade door een WBF verplicht is, als er ook sprake is van letselschade. Let wel, wij zijn één van de weinige landen waar het WBF aanzienlijk meer dekt dan wat in de richtlijn motorrijtuigverzekeringen is voorgeschreven. Wij dekken namelijk ook materiële schade die door een onbekend motorvoertuig is veroorzaakt, zoals de veelvuldig voorkomende schades aan geparkeerde voertuigen en lantaarnpalen. Wij hanteren in Nederland een eigen risico van 250 euro voor materiële schade door een onbekende dader. Dit is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (Wam), onder artikel 26, lid 4, dat verwijst naar de desbetreffende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) hierover.

3) Overig / gestolen voertuigen

Voor de volledigheid: bij schade veroorzaakt door gestolen voertuigen komt ook het WBF in beeld zonder eigen risico. Daarnaast is er een uitzonderingspositie voor de gemoedsbezwaarden. Zij zijn per motorrijtuig een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan het Fonds Middelen Gemoedsbezwaarden (FMG) om de niet betaalde schade veroorzaakt door medegemoedsbezwaren te kunnen vergoeden. Het FMG verhaalt de kosten zo veel mogelijk op de aansprakelijke gemoedsbezwaarden. Het WBF voert de werkzaamheden voor het FMG uit en hanteert hier ook geen eigen risico.

Hoogte eigen risico

Tot slot vraagt u zich misschien nog af of het eigen risico van het WBF aan wijzigingen onderhevig is. Er bestaat hiervoor geen wettelijke indexatie. De laatste aanpassing dateert alweer uit 2007 toen het eigen risico nog 136 euro bedroeg. Een bedrag dat in 2001 tot stand kwam door het omrekenen naar euro’s vanuit de van toepassing zijnde 300 guldens eigen risico.

Dit is een partnerbijdrage van de Vereende. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van de Vereende.

BRON: De Vereende verzekert de beroepsaansprakelijkheid van financieel adviseurs. Lees meer over de BAVAM-polis op Vereende.nl. Eerste publicatie door de Vereende op 1 okt 2018 Laatste update: 30 sep 2018

VerbijsterendAdvies.nl

 

 Laatste update: 03/10/2018 13:36.26