DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

 

Aansprakelijkheid verzekeraar en Contra proferentem beoordeeld mbt kippen die geen eieren leggen

Bedrijfsverzekeraar MS Amlin moet alsnog de schade betalen die een leverancier van leghennen opliep doordat de geleverde kippen deels geen eieren konden leggen. Dit heeft de Rechtbank Amsterdam vorige week geoordeeld. Amlin deed volgens de rechter ten onrechte een beroep op de overeengekomen verzekeringsvoorwaarden en uitsluitingen.

 

Eind 2011 sluit de leverancier van de leghennen via assurantiemakelaar Aon, een aansprakelijkheidsverzekering bij Amlin. Op het clausuleblad van de AVB staat dat vermogensschade is gedekt als deze het gevolg isd van een bacteriële en/of virusbesmetting. Wel is er een uitsluiting voor “verminderde leg van geleverde leghennen”.

Infectueuze bronchitus

In juli 2014 levert de leghennenfokker in totaal ruim 130.000 leghennen aan een klant. Al snel blijkt een deel van de leghennen aan schijnleg te lijden, veroorzaakt door een infectueus bronchitus virus. Daarbij vertonen de kippen wel leggedrag maar wordt er niet daadwerkelijk een ei gelegd. Genezing van het virus is niet mogelijk.

Geen garantie

De kippenboer stelt de leverancier van de leghennen aansprakelijk voor de schade. Op haar beurt wijst Amlin aansprakelijkheid van de hand. De verzekeraar stelt dat de AVB nooit is bedoeld als garantie op de geleverde hennen en is verminderde leg (ook zijnde het niet leggen van eieren) nadrukkelijk uitgesloten in de polis.

Industriële doeleinden

De rechtbank sluit echter aan bij een uitspraak van de Hoge Raad uit 2001 dat bij verkoop van een industrieel vervaardigde zaak een eventueel gebrek in beginsel voor rekening van de verkoper komt. “In dit geval is, zoals Amlin terecht heeft aangevoerd, echter geen sprake van een industrieel vervaardigd product, het gaat immers om levende have. Niettemin acht de rechtbank de maatstaf van [partij 1] / [partij 2] analoog van toepassing. Daarbij slaat de rechtbank acht op het feit dat de leghennen in het onderhavige geval worden geproduceerd en worden verkocht voor uitsluitend industriële doeleinden, te weten om gedurende circa 72 weken eieren te produceren. (…)Dat betekent dat de non-conformiteit van de leghennen die zijn getroffen door schijnleg krachtens verkeersopvattingen voor rekening komt van [eiseres] als professioneel verkoper van de aan de afnemers geleverde non-conforme leghennen.”

Bepaalde opbrengst

Ten aanzien van de verminderde leg wijst de rechtbank erop dat de overeengekomen voorwaarden niet duidelijk maken dat ook was bedoeld dat de kippen helemaal niet zouden leggen. Begrijpelijk is dat Amlin niet het risico wil verzekeren dat leghennen minder eieren leggen dan verwacht wordt of minder dan de norm en in die zin geen verzekeringsdekking biedt voor het behalen van een bepaalde opbrengst. Tussen partijen is ook niet in geschil dat niet beoogd is dat Amlin een garantie van die strekking zou afgeven.

Contra proferentem

De rechtbank vervolgt: “Anderzijds is ook de uitleg mogelijk dat onder ‘verminderde leg’ wordt verstaan: minder of in het geheel geen leg. Bij de uitleg van de clausule kan het zogenaamde ‘contra proferentem’ gezichtspunt meewegen. Dit betekent dat nu de verzekeraar de clausule heeft opgesteld, bij twijfel over de betekenis daarvan de voor de wederpartij (te weten [eiseres] ) gunstigste uitleg prevaleert, te weten de hierboven als eerste genoemde uitleg.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de dekkingsuitsluiting van clausule VV227 in dit geval niet van toepassing is.”

BRON: AMWEB / Robert Paling op 25 jun 2018

VerbijsterendAdvies.nl

 Laatste update: 25/06/2018 12:53.58