DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

BKR blokkeert aankoop woning

In een kort geding is een verwijdering van een BKR registratie afgewezen. De verwijdering was nodig vanwege de aankoop van een woning.

Een consument heeft in het kader van de belangenafweging aangevoerd dat sprake is van een eenmalig misverstand uit haar studententijd waardoor ongemerkt een ongeoorloofde roodstand is ontstaan op een bankrekening die zij was vergeten op te zeggen. Zij had geen opzet op het laten ontstaan van de overschrijding van de kredietlimiet en er is ook geen sprake van een verhoogde kans dat zij haar financiële verplichtingen ten aanzien van de hypotheekverstrekker niet zal nakomen. De negatieve BKR-registratie raakt haar en haar partner dan ook onevenredig hard in hun persoonlijke belangen, nu zij vanwege die codering (althans niet onder gebruikelijke voorwaarden) geen financiering voor de door gekochte woning kunnen krijgen, aldus eiser in een rechtzaak.

Slechts marginale overschrijding

[eiseres] , thans 28 jaar oud, heeft bij de (rechtsvoorganger van) de Volksbank een bankrekening geopend, waarop een kredietlimiet was gesteld van € 1.000,-. Zij beschikte sinds 2012 ook over de mogelijkheid om haar rekening via internet te beheren. In 2013 is de kredietlimiet overschreden. Op 13 mei, 10 juni, 24 juni en 8 juli 2013 heeft de bank brieven aan [eiseres] geschreven. Omdat de debetstand niet binnen vier weken is aangezuiverd tot de kredietlimiet heeft de bank in de brief van 10 juni 2013 geschreven dat zij het gehele krediet opeist en heeft zij gevraagd het saldo van € 1.012,55 te voldoen. In de brief van 8 juli 2013 heeft de bank geschreven dat zij de betalingsachterstand zal melden bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) dat wordt bijgehouden door het Bureau Kredietregistratie te Tiel (BKR) indien de achterstand niet direct alsnog zal worden voldaan en er ook geen betalingsregeling is getroffen. eiseres heeft echter niet gereageerd op de brieven….

Oordeel

De voorzieningenrechter is o.a. van oordeel dat de hiervoor genoemde toetsing en de daaruit voortvloeiende belangenafweging er toe leidt dat de Volksbank de codering niet hoeft te laten verwijderen. Doorslaggevend daarvoor is het volgende:

  • - [eiseres] moet hebben geweten dat sprake was van een ongeoorloofde roodstand. Zij heeft haar saldo via internet kunnen raadplegen. Zij is de rekening ook na opeising van het saldo blijven gebruiken en heeft maandelijks zorgtoeslag op de rekening laten bijschrijven.
  • - [eiseres] heeft geen aannemelijke verklaring gegeven voor het feit dat zij brieven die aan haar huisadres zijn gericht niet heeft ontvangen. De voorzieningenrechter neemt daarom aan dat zij de vooraankondiging van de registratie heeft kunnen lezen.
  • - [eiseres] heeft geen inzicht gegeven in haar inkomsten, uitgaven, eventuele schulden en financiële reserves en heeft daarom niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een financieel stabiele situatie.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Handreiking BKR biedt hulp

De ‘Handreiking Belangenafweging’ is gepubliceerd. Deze handreiking is een hulpmiddel voor organisaties die zijn aangesloten bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR.

BKR: Vergoeding hypotheekadvies bij intrekking registratie?

Een consument heeft als gevolg van een betalingsachterstand van €252,25 uit 2002 (en na 'directe' betaling in 2014) een registratie die nog tot 2019 in het CKI staat. Door de negatieve registratie is een hypotheekaanvraag afgewezen.

Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Ja, je bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij je hypotheekverstrekker. Studieschulden staan namelijk niet geregistreerd bij het BKR, zoals leningen bij een bank of roodstaan op je creditcard. Daarom moet je de schuld zelf melden. Op zijn beurt moet ook de hypotheekverstrekker kijken naar jouw financiële verplichtingen. Een studieschuld bij DUO valt daar onder. Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, telt niet mee.

Bron: FINTOOL

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 28/02/2018 11:44.36