DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

NHG Rechtspraak

De Rechtbank Den Haag heeft in een uitspraak een verzoek tot kwijtschelding door Stichting WEW afgewezen. De Rechtbank geeft een uitleg over het criterium ‘te goeder trouw ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening’.

Stichting WEW heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eisers niet aan het criterium te goeder trouw hebben voldaan. De kernoorzaak van de restschuld is niet gelegen in onvrijwillige werkloosheid, maar in de dubbele woonlasten als gevolg van de verhuizing van eisers naar Aruba en andere vrijwillige keuzes in de aanwending van hun financiële middelen.

Criterium ‘te goeder trouw’

1. Is sprake van te goeder trouw ten aanzien van het niet kunnen betalen van de lening?
Dat is wel het geval als er sprake is van relatiebeëindiging, arbeidsongeschiktheid en/of niet verwijtbare werkloosheid, waardoor de lening niet meer kon worden betaald. Het WEW stelt nu echter vast dat niet aannemelijk is gemaakt dat een van genoemde aspecten de oorzaak is van het niet kunnen betalen van de lening. U heeft niet voldaan aan het criterium te goeder trouw. (…)”

Toelichting Stichting WEW

Bij brief van 17 september 2015 heeft Stichting WEW, in antwoord op een verzoek tot heroverweging van de zijde van [B c.s.] , medegedeeld dat zij blijft bij haar beslissing dat niet aan het te goeder trouw criterium is voldaan en dat de restschuld om die reden niet zal worden kwijtgescholden. Ter motivering van deze beslissing schrijft Stichting WEW, onder meer:

U geeft aan dat u uw baan in Nederland met wederzijds goedvinden heeft beëindigd. Daarmee is geen sprake geweest van werkloosheid of inkomensdaling in de periode voorafgaande aan uw emigratie. Daarom is het niet meer kunnen betalen van de hypothecaire lening geen gevolg van uw werkloosheid in Aruba, maar van uw emigratie voordat uw woning verkocht was. Bij uw emigratie was immers niet bekend of de woning zou worden verkocht en wat de eventuele opbrengst van de woning zou zijn. De gevolgen en risico’s van uw emigratie naar Aruba, waaronder de mogelijkheid van een verkoop met verlies, dienen voor uw eigen rekening te blijven. Emigratie naar Aruba en het daar vrijwillig beëindigen van uw baan in Nederland, vallen niet onder de criteria die kunnen leiden tot kwijtschelding, hoezeer wij uw keuze om nog tijd bij uw zieke (schoon)vader door te willen brengen, respecteren. (…)”

Rechtbank

De rechtbank kan niet anders dan tot de vaststelling komen dat de kernoorzaak van de restschuld die is ontstaan, niet gelegen is in het baanverlies van [A] en kosten van onderhoud aan de woning in 2013, maar in de dubbele (woon)lasten als gevolg van hun verhuizing naar Aruba en andere vrijwillig gemaakte keuzes van [B c.s.] in de aanwending van hun financiële middelen. [B c.s.] staat het uiteraard vrij om hun leven in te vullen zoals zij willen. Omgekeerd betekent dit, zoals hiervoor is overwogen, dat de aard en strekking van de NHG meebrengt dat zij de uit die keuzes voortvloeiende financiële gevolgen zelf moeten dragen en niet op Stichting WEW kunnen afwentelen.

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Rechtspraak.nl

Lees ook…

Rechtspraak: kwijtschelding restschuld

De geldverstrekker heeft rekening gehouden met onttrekkingen van de DGA uit de ondernemingen in de vorm van een (hoger) salaris of dividend die in de toekomst mogelijk waren. Dit op basis van een opgave van de DGA zelf.

Opnieuw afwijzing kwijtschelding NHG-verlies

Een voormalige huiseigenaar is in hoger beroep bij de Raad van State in het ongelijk gesteld. De voormalige huiseigenaar wilde kwijtschelding van de restschuld als gevolg van de onderhandse verkoop van zijn woning. De opbrengst van de verkoop was onvoldoende om de hypothecaire geldlening en gemaakte kosten terug te betalen. De stichting heeft de restschuld aan de geldverstrekker betaald en is daarvoor in de rechten en plichten van de geldgever getreden. De ex-huiseigenaar is de stichting € 68.229,87 verschuldigd.

Bron: WEW NHG / Fintool

DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 30/03/2017 11:54.10