DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Vrijwillige vertrekregeling of regeling vervroegde uittreding ?

 

De inspecteur loonbelasting ziet een “vrijwilligers-en plaatsmakers-regeling”, onderdeel van een Sociaal Plan, als een Regeling voor Vervroegde Uittreding . Zijn motivatie is dat de werkgever de regeling gebruikt om met name oudere werknemers te kunnen ontslaan. Hij belast daarmee de uitkeringen met een eindloonheffing van 52%. De werkgever gaat hiertegen met succes in beroep. Het Hof concludeert dat er sprake is van een regeling die ertoe strekt alle werknemers van belanghebbende, ongeacht hun leeftijd, een mogelijkheid te bieden om vrijwillig hun dienstverband te beëindigen.

 

Sociaal plan bij reorganisaties
In overleg met vakbonden, op voorspraak van brancheorganisaties of door CAO-afspraken, worden bij reorganisaties door met name de grotere werkgevers Sociaal Plannen opgesteld met daarin opgenomen de voorwaarden, regels en procedures die aan de ontslagen ten grondslag liggen. Het doel is om zoveel mogelijk recht te doen aan eerlijk en transparant verloop van ontslagprocedures. Een belangrijk middel daarbij zijn (extra) financiële afvloeiingsregelingen, gebaseerd op functie en de dienstjaren, die voor alle werknemers gelden. De Belastingdienst ziet er, op straffe van eindloonheffingen, op toe dat bij deze regelingen geen sprake is van een Regeling van Vervroegde Uittreding. Een Regeling van Vervroegde Uittreding heeft uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel te voorzien in een of meer uitkeringen of verstrekkingen ter overbrugging van de periode tot het ingaan van het pensioen of de uitkering ingevolge de Algemene Ouderdomswet; dan wel tot het aanvullen van uitkeringen ingevolge een pensioenregeling. Conform wetgeving worden soortgelijke regelingen vóór uitkering belast met een eindloonheffing van 52%.

 

Gevolgen voor de loonbelasting
Een financiële afvloeiingsregeling op basis van het afspiegelingsbeginsel is, in de zin van de wet (Loonheffing, art. 32ba), GEEN Regeling van Vervroegde Uittreding. Maar wil men voorkomen dat overige regelingen binnen het Sociaal Plan wel als zodanig worden gezien, dan dient de regeling aan elk van de volgende voorwaarden te voldoen:

·                De regeling moet niet de intentie hebben om nagenoeg alleen oudere werknemers af te laten vloeien.

·                De regeling dient, op basis van functie en aantal dienstjaren, voor alle werknemers te gelden.

·                De regeling dient te bestaan uit een eenmalige uitkering waarvan de hoogte van de uitkering afhankelijk is van het bruto-maandinkomen en het aantal dienstjaren van de werknemer (en dus niet de leeftijd van de werknemer).

·                Het deelnemen aan de regeling dient voor iedere werknemer vrijwillig te zijn.

·                De werkgever mag selectief zijn in het toewijzen van de regeling: hij mag verzoeken van werknemers die van de regeling gebruik willen maken, weigeren

 

In het hoger beroep inzake een “Vrijwilligers- en plaatsmakers-regeling” was de inspecteur van belasting van mening dat het een Regeling van Vervroegde Uittreding betrof. Maar de werkgever kon aan de rechter aantonen dat de regeling voldeed aan bovenstaande criteria, waarmee zijn verweer, tot in hoger beroep, gegrond werd verklaard. 

Uw resultaat van de opdracht

Opdracht

Door een grootschalige automatiseringsslag op de productievloer komen in een bedrijf ruim 150 werkplaatsen te vervallen. Boventallige werknemers van de productieafdeling worden volgens het afspiegelingsbeginsel bij onderling uitwisselbare functies aangewezen voor ontslag.

De ondernemingsraad wil dat in het Sociaal Plan een vaste afvloeiingsregeling wordt opgenomen voor oudere werknemers. Bedoeld wordt de groep vanaf 63 jaar. De uitkering is gebaseerd op 70% van het  bruto jaarsalaris maal het aantal jaren vanaf 63 tot aan de geldende AOW-gerechtigde leeftijd. Motivatie is dat deze werknemers niet meer meekunnen in het geautomatiseerde arbeidsproces en niet meer aan ander werk komen omdat ze dicht tegen hun pensioenleeftijd aanzitten. Zal de inspecteur loonbelasting deze regeling beoordelen als een Regeling van Vervroegde Uittreding?

  

A.                 Ja, alleen regelingen die gebaseerd zijn op het afspiegelingsbeginsel worden niet als Regeling van Vervroegde Uittreding gezien.

B.                 Nee, de regeling maakt deel van een afvloeiingsregeling op basis van het afspiegelingsbeginsel en die wordt niet beschouwd als een Regeling van Vervroegde Uittreding.

C.                 Ja, de intentie van deze regeling is om alleen oudere werknemers te laten afvloeien en de uitkering te gebruiken om de tussenliggende perirode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen.

 

Uw antwoord

C

Feedback

Het juiste antwoord is c.

Gelet op de gestelde criteria voldoet deze regeling wel aan de kenmerken van een Regeling van een Vervoegde Uittreding:

·                     De regeling is bedoeld voor alleen oudere werknemers, niet alle werknemers.

·                     De regeling is bedoeld om de tussenliggende perirode tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen.

·                     Het betreft een vaste regeling, er is geen keuzevrijheid voor zowel werknemer als werkgever.

·                     De uitkering wordt gebaseerd op de leeftijd, niet op functie en dienstjaren. 

Antwoord A is niet juist:

·                     Zolang een afvloeiingsregeling voldoet aan de criteria zoals gesteld zullen zij niet worden beschouwd als Regeling van Vervroegde Uittreding en niet worden getroffen door een eindloonheffing van 52%.

Antwoord B is niet juist:

·                     Iedere afvloeiingsregeling wordt apart getoetst op de genoemde criteria, ongeacht de overige regelingen die in een Sociaal plan worden opgenomen.

Bron Fintool Leerdoelen:1.3c (K)

 

VerbijsterendAdvies.nl  Laatste update: 12/01/2017 10:19.21