DePensioenMakelaar.nl
VerbijsterendAdvies voor wat bedoelt met goed geregelde inkomensvoorzieningen

Execution only-aanvraag kost € 18.583,=

 

Wie op execution only-basis een hypotheekaanvraag doet, is zelf verantwoordelijk voor de ingevulde gegevens en dus ook verantwoordelijk voor het verlopen van de offertetermijn als per abuis geen gegevens van een partner zijn ingevuld. Dat oordeelt Kifid in een recente uitspraak, al stelt het klachteninstituut dat de aanbieder of bemiddelaar ook bij execution only een zekere zorgplicht heeft.

 

De klant doet op 1 juni vorig jaar een hypotheekaanvraag via de site van Hypotheek24.nl. Bij het formulier wordt een koopovereenkomst gestuurd waaruit blijkt dat de aanvrager een partner heeft. In verband met drukte leidt Hypotheek24.nl de offerte op 26 juni direct door naar de klant, aangezien de deadline voor het aanvragen van NHG op 30 juni verloopt. De aanvrager wijzigt de offerte op 29 juni door de burgerlijke staat van ‘alleenstaand’ te wijzigen in ‘gehuwd’. Hypotheek24 wil daarop weten of de aanvrager in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden is getrouwd. Uiteindelijk zijn op 3 juli alle benodigde stukken binnen bij Hypotheek24.
De klant krijgt eind juli een tweede offerte, inclusief de gegevens van de partner, omdat de deadline voor de eerste inmiddels was verstreken. Omdat er nu geen NHG geldt, gaat de klant 3,65% rente betalen in plaats van 3,2%.

 

Te laat
De klant vordert bij Kifid terugbetaling van het renteverschil, dat neerkomt op € 18.583. Hij heeft namelijk tijdig aangegeven dat hij een partner heeft; de vertraging is veroorzaakt door Hypotheek24, die de offerte te laat heeft gewijzigd en de meegestuurde documenten – waaronder de koopakte – tijdig had moeten bekijken. Hypotheek24 stelt op zijn beurt dat de klant de lening heeft gesloten op basis van execution only. “De leidraad is dan ook hetgeen de klant aangeeft op het aanvraagformulier, niet eventuele aangeleverde documenten. Dit is ook de reden dat wij lage advieskosten doorberekenen aan onze klanten.” De klant heeft bovendien pas na de uiterste passeerdatum van 1 juli aangegeven dat hij een partner heeft, luidt verder het verweer.

 

Zorgplicht nagekomen
De geschillencommissie is van oordeel dat ook in geval van execution only een zorgplicht geldt. “Wat de inhoud van deze zorgplicht is en tot hoever deze strekt, hangt af van de omstandigheden van het geval.” In dit geval is Hypotheek24 de zorgplicht voldoende nagekomen, vindt Kifid. “Ten eerste omdat zij dit heeft ondervangen door het online stappenplan dat een klant moet doorlopen om een hypothecaire lening aan te vragen. Aangeslotene handelt nu eenmaal op basis van execution only waarbij geen advies wordt verstrekt. Zij is ten tweede door het sturen van de e-mail op 29 juni 2015 haar zorgplicht voldoende nagekomen, mede gelet op het feit dat zij de offerte op 26 juni 2015 heeft ontvangen van de geldverstrekker en deze direct heeft doorgestuurd naar consument. Aangeslotene heeft de gewijzigde versie op 29 juni 2015 van consument ontvangen en direct bij hem navraag gedaan.” Dat de geoffreerde rente uiteindelijk hoger heeft uitgepakt, heeft de klant aan zichzelf te wijten, zo luidt het oordeel van Kifid, dat de klacht afwijst.

AMweb /  DeHypothekenMakelaar.nlLaatste update: 07/09/2016 10:49.12